Môj účet - Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Nie ste ešte členom? Zaregistrujte sa!

etikety - štítky

 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy1. Poučenie o odstúpení od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy (objednávky) bez uvedenia dôvodu do 14 dní.

Lehota na odstúpenie uplynie po 14 dňoch odo dňa doručenia keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie nás prosím čo najskôr informujte o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením o odstúpení a to napríklad pomocou vzorového dokumentu,ktorý si môžete stiahnuť z našej stránky.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

„Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znášame my (viď. Dôsledky odstúpenia od zmluvy 1. odsek)

Spotrebiteľ zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vypracované v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár - reklamačný protokol   

 

 

Všeobecné obchodné podmienky:

 

 

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internet. obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Odoslaním objednávky berie objednávateľ na vedomie, že objednávky urobené cez internet majú rovnakú právnu záväznosť ako objednávky podpísané, opečiatkované a zaslané poštou. 

Od zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou Techactiv s.r.o. 

 

 

Reklamácia a vrátenie tovaru 

Na každý tovar sa vzťahuje zákonom stanovená reklamačná doba 24 mesiacov a plynúť začína dňom prevzatia a vyplatenia tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním alebo nesprávnym používaním výrobku.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. 

V prípade reklamácie je potrebné doručiť tovar späť, spolu s dokladom o zakúpení výrobku (pokl. blok, faktúra, dodací list) na našu adresu uvedenú v kontaktoch.


Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe.

Pokiaľ sa nám zásielka vráti späť bez uvedenia dôvodu a zákazník s nami nekomunikuje - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení faktúry na náš účet - vopred. Expedičné náklady budú účtované opakovane. 

 

 

 


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Informácie

Nové produkty

Momentálne žiadne